A József Attila Társaság alapszabálya

A József Attila Társaság 2003. június 23-án alakult meg.

A társaság számlaszáma: 11707024-20443944 (OTP Bank)
A 2017-ben érvényes tagdíjak:

 • keresők, aktív dolgozók számára 4.000 Ft,
 • nyugdíjasok számára 3.000 Ft,
 • diákoknak 2.000 Ft,
 • mely befizethető postai utalványon vagy személyesen Kemény Aranka titkárnál a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és átutalható a társaság számlaszámára.

Részletek az alapszabályból:

II. Az egyesület célja, közhasznú tevékenysége
2. Az egyesület célja:

 1. Tudományos igényű szellemi műhelyként ápolja József Attila életművének örökségét és segíti az életmű érvényesülését a magyar és nemzetközi kulturális életben.
 2. Támogatja az életmű tudományos kutatását, ösztönzi a kutatási eredmények népszerűsítését.
 3. Céljának eléréséhez felhasználja az írott és elektronikus sajtót, valamint az egyéb fórumokat. Előmozdítja a költő életművének oktatását valamennyi iskolai szinten.

3. Az egyesület által folytatott közhasznú tevékenység
Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Khtv.) 26. § c.) pont 3.; 4.; 5. és 6. alpontjaiban megjelölt közhasznú tevékenységeket folytatja:

 1. tudományos tevékenység, kutatás nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés kulturális tevékenység kulturális örökség megóvása.
 2. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.
 3. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői és megyei, fővárosi önkormányzati választáson képviselő-jelöltet nem állít, és nem támogat.

III. Az egyesület tagsága
4. Az egyesület tagjai:

 1. Az egyesület tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki a 14. életévét betöltötte, a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva és az egyesület céljait, illetve alapszabályát elfogadja, valamint a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja (rendes tag).
 2. Az egyesületbe tiszteletbeli tagként az a természetes személy vehető fel, aki jelentős eredményeket ért el a József Attila-kutatásban, illetve az irodalom- és rokon tudományokban, művészetekben (tiszteletbeli tag).
 3. Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki egyetért az egyesület céljaival és az egyesület célkitűzéseit anyagilag támogatja. A pártoló tag szavazati és választási joggal nem rendelkezik (pártoló tag).

5. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése:

 1. Az egyesület alapító tagjai azok, akik az egyesület alakuló közgyűlésén részt vesznek.
 2. Az egyesület további tagjainak tagsági viszonya két rendes tag ajánlása alapján az egyesület elnöksége általi tagfelvétellel keletkezik. A tagsági viszony létesítését kérő tag az egyesület elnökségéhez köteles belépési nyilatkozatát eljuttatni. A tagsági viszony az elnökség döntésével jön létre.