BÓKAY ANTAL

Bókay Antal

E-MAIL: antal.bokay@gmail.com

Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanára, egyik alapítója és most is oktatója az egyetem Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskolájának, illetve az egyetem Pszichológia Intézetében működő Elméleti Pszichoanalízis doktori programnak.

Kandidátusi, majd akadémiai doktori értekezését is József Attila költészetéről írta. Három könyve jelent meg József Attiláról, Köztetek lettem bolond (Magvető, 1984, Jádi Ferenccel és Stark Andrással), József Attila poétikái (Gondolat, 2004), Líra és modernitás – József Attila én-poétikája (Gondolat, 2006). Más kutatási területe a modern irodalomelmélet, elsősorban az amerikai dekonstrukció, illetve az utóbbi időben különös hangsúllyal a pszichoanalízis elmélete és története, az irodalom pszichoanalitikus vizsgálata.

2003 és 2007 között a Pécsi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese.

A Ferenczi Sándor Egyesület és a hasonló profilú Imágó Egyesület alapító tagja.

Hosszabb ideig a Thalassa című folyóirat szerkesztőségének tagja, majd most is a Thalassát folytató Budapest Imágo szerkesztőbizottságának elnöke, a The American Journal of Psychoanalysis nemzetközi szerkesztő testületének tagja. Több évtizede, a pszichoanalízis és humán tudományok kapcsolatával foglalkozó, online folyóiratot és konferencia-sorozatot szervező amerikai PsyArt Foundation titkára.

Külföldi oktató és kutatóútjai elsősorban az USA és az Egyesült Királyság egyetemeire vitték (University of Massachusetts, Central Washington University, University of Florida illetve University of Cardiff). Folyamatos kutatási együttműködése van a londoni Freud Museum-mal.

Magyar és angol nyelven hét könyve, tucatnyi szerkesztett kötete és több mint 180 szaktanulmánya jelent meg. A József Attilával és modern költészettel foglalkozó publikációkon túl fontosabb megjelenés volt egy irodalomelméleti összefoglaló: Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban (Osiris Kiadó) és egy szerkesztett, pszichoanalízis témájú kötet: Ferenczi’s Turn in Psychoanalysis (New York University Press).

Válogatott publikációk

A szerelem pszichoanalitikus szemiotikája Freudtól Kristeváig. In. Balázs Géza (szerk.): Erósz szemiotikája. Magyar Szemiotikai Társaság, Bp., 2021. 37-63.

A tárgyias költészet határán: A Külvárosi éj poétikája. In. Horváth Kornélia – Osztroluczky Sarolta (szerk.): A modern magyar líra/próza világirodalmi kontextusban. Kijárat Kiadó, Bp., 2020. 82-116.

JÓZSEF ATTILA Összes tanulmánya és cikke 1930–1937, I., II. kötet, [Szerk. Tverdota György és Veres András. A szövegeket sajtó alá rendezte Sárközi Éva.] József Attila Társaság – L’Harmattan Kiadó. Budapest, 2018. 1466. – Az ifjúság nemi problémái, Kina, Ázsia lelke. Megjegyzések Hatvany Bertalan könyvéről stb. jegyzete

Líra és modernitás – József Attila én-poétikája. Gondolat Kiadó, Bp., 2006.

József Attila poétikái. Gondolat Kiadó, Bp., 2004.VISSZA