SZÉCHENYI ÁGNES

Széchenyi Ágnes

E-MAIL: szechenyiagnes@gmail.com

1957-ben született. Irodalom- és sajtótörténész, a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa.

1994-ben szerezte meg a kandidátusi címet, 2007-ben habilitált az ELTE BTK-n, 2022-ben nyerte el az MTA doktora fokozatot.

1995 és 2018 között az egri Eszterházy Károly Főiskola, ill. utóbb Egyetem Kommunikáció és Médiatudományi Tanszéke főiskolai tanára. Tanított médiatörténetet, társadalom- és művelődéstörténetet, kulturális újságírást, kulturaközi kommunikációt, társadalmi narratívák a 20. század irodalmában c. tárgyakat.

2007-től az MTA, utóbb ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete tudományos főmunkatársa.

Kutatási területe a 20. század irodalom- és folyóirattörténete.

Két monográfiát szentelt a Válasz (1934-1938, 1946-1949) című folyóirat feldolgozásának (Sznobok és parasztok, 1997; Lélegzetvétel, 2009), foglalkozott a Szép Szó történetével, kiadta Fejtő Ferenc fiatalkori írásait (Szép Szóval. Ars Scribendi-sorozat, 1992), ezen a két tematikus szálon kötődik József Attila munkásságához, életművéhez.

Válogatott publikációk

Ő a magyar kritika – Schöpflin Aladár. Osiris-monográfiák, Budapest, Osiris, 2022. 546.

Schöpflin Aladár a Vasárnapi Ujságban (1898-1921) Közreadja és feldolgozta Széchenyi Ágnes. Budapest, Argumentum, 2018. 1178.

Kornfeld Móric: Trianontól Trianonig. Tanulmányok, dokumentumok. Közreadja: Széchenyi Ágnes. Budapest, Corvina, 2006. 472.

Játék és lelkiismeret. Szegi Pál válogatott írásainak gyűjteménye (Válogatás, szerkesztés). Budapest, Argumentum – Philobiblon, 2001. 371.

Hommage á Fejtő Ferenc. A 90 éves Fejtő Ferenc köszöntése emlékezésekkel és tanulmányokkal (Társszerkesztők: Jacqueline Cherrault Serper, Kende Péter, Litván György, Papp Gábor és Jacques Rupnik. Szerkesztés és tanulmány). Budapest, Világosság, 1999. 307.


VISSZA